Новини

  • Договор №:BG16RFOP002-3.004-0094-C01
  • Наименование на проекта: „Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “ЕКОБЕЛАН” ООД“
  • Дата на стартиране: 01.2019
  • Дата на приключване: 09.2020 
  • Цели предмет на проекта:

Основната(обща) цел на настоящия проект е:

Повишаване на ресурсната ефективност на “ЕКОБЕЛАН” ООД и оказване на положителен ефект върху опазване на околната среда посредством внедряване на пилотно за България технологично решение, представляващо производствена (процесна) иновация,насочено към подобряване начина на производство на произвежданите от дружеството продукти- в унисон с целта на настоящата процедура.

Проектът, като съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определени цели, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати, е в унисон с и е насочен пряко към постигане на целта на процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

Специфичните проектни цели (СЦ) са:

СЦ 1: Да се реализират инвестиции в ДМА – автоматизирана, многоцветна, листово-офсетова машина за полиграфически операции с четири печатащи модула, която води до намаляване на генерираните отпадъци от хартия и предотвратяване на образуваните отпадъци от фотографски плаки при производството на продукти 1. Регистрационни и счетоводни книги, кочани за поръчки или за квитанции; 2. Бележници, блокове от листа за писма, канцеларски хартиени кубчета (без бележниците с дати); 3. Тетрадки; 4. Кочани със самокопиращи бланки или съдържащи листа индиго; 5. Други канцеларски материали.

СЦ 2: Да се постигане на мултиплициращ резултат на въведеното в рамките на проекта пилотно технологично решение посредством реализацията на комплекс от мерки за повишаване информираността, показване и популяризиране на резултатите и ефекта на въведената пилотна технология .

СЦ 3: Да се осигури публичност и визуализация на проекта.

Основен предмет на проекта е осъществяването на първоначални инвестиции в ДМА – автоматизирана, многоцветна, листово-офсетова машина за полиграфически операции с четири печатащи модула., водеща до намаляване на генерираните отпадъци от хартия и предотвратяване на образуваните отпадъци от фотографски плаки при производството на продуктите на дружеството, свързана с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект.

  • Кратко описание на проекта:

ЕКОБЕЛАН” ООД е дружество,специализирано в производството на канцеларски материали от хартия и картон.Настоящият проект е насочен към и има за основна цел повишаване на ресурсната ефективност на “ЕКОБЕЛАН” ООД и оказване на положителен ефект върху опазване на околната среда посредством внедряване на пилотно за България технологично решение, представляващо производствена (процесна) иновация, насочено към подобряване начина на производство на произвежданите от дружеството продукти-в унисон с целта на настоящата процедура.

Проектът ще се реализира посредством изпълнението на комплекс от взаимосвързани и надграждащи се допустими по Елемент А и Елемент В на процедурата дейности,а именно:

1:Придобиване на автоматизирана, многоцветна, листово-офсетова машина за полиграфически операции с четири печатащи модула, която води до намаляване на генерираните отпадъци от хартия и предотвратяване на образуваните отпадъци от фотографски плаки при производството на продукти:  1. Регистрационни и счетоводни книги, кочани за поръчки или за квитанции; 2. Бележници, блокове от листа за писма, канцеларски хартиени кубчета (без бележниците с дати); 3. Тетрадки; 4. Кочани със самокопиращи бланки или съдържащи листа индиго; 5. Други канцеларски материали.

2:Изготвяне на одит за ресурсна ефективност на проекта за целите на процедурата съгласно Приложение Е;

3:Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта – дейността ще бъде изпълнена чрез организиране и провеждане на 2 публични събития – 1 кръгла маса и 1 пресконференция;

4.Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта (дейността ще бъде изпълнена посредством реализацията на 6 публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта);

5.Визуализация на проекта.

Настоящият проект има за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция в ДМА,свързана с разширяване капацитета на съществуващия стопански обект.

  • Събития и етапи на реализация: