Предстоящи събития

 

На 03.09.2020 г. от 14:00 часа

в гр. Асеновград, в залата на Хотел „САНИ“ компания

 

„ЕКОБЕЛАН“ ООД организира провеждането на две последователни събития –  кръгла маса и пресконференция в изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0094-C01 „Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “ЕКОБЕЛАН” ООД по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”.

Бенефициентът „ЕКОБЕЛАН“ ООД е малко предприятие и развива дейността си в сферата на производство на канцеларски материали от хартия и картон.

По време на изпълнение на проектните дейности беше доставено, монтирано и въведено в експлоатация оборудване – Автоматизирана, многоцветна, листово-офсетова машина за полиграфически операции с четири печатащи модула – 1 брой.

Успешното изпълнение на проекта създаде предпоставки за по-ефективно използване на ресурсите в предприятието, положителен ефект върху опазването на околната среда, чрез намаляване на генерираните отпадъци от хартия.

На кръглата маса и пресконференцията бенефициентът представя целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати, след въвеждане в експлоатация на пилотното технологично решение. Целта е да се повиши информираността на заинтересованите страни и да се постигне мултиплициращ ефект на постигнатите резултати.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма “ЕКОБЕЛАН” ООД . Общата стойност на проекта е 1 418 745,40 лв., от които 993 121,78 лв.  БФП /844 153,51 лв. европейско и 148 968,27 лв. национално съфинансиране/ и 425 623,62 лв. СФ.

Поканени за участие са медии, граждани, институции и предприятията, осъществяващи същата дейност – производство на канцеларски материали от хартия и картон, както и други заинтересовани страни от сектора, които могат да въведат или да разпространят пилотните технологии.